Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 15   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
C90..สีน้ำตาลมุข..(คันที่1)..เครื่องดี+ระบบไฟCDI ราคา 18,500 บาท C90..สีน้ำตาลมุข..(คันที่1)..เครื่องดี+ระบบไฟCDI ราคา 18,500 บาท C90..สีน้ำตาลมุข..(คันที่1)..เครื่องดี+ระบบไฟCDI ราคา 18,500 บาท
เพิ่มเมื่อ: 12/02/2014
รายละเอียด: เครื่องดี+ระบบไฟCDI+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
18,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีำขาวใสมุข..(คันที่2)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70..สีำขาวใสมุข..(คันที่2)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70..สีำขาวใสมุข..(คันที่2)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 12/02/2014
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แ ต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
เพิ่มเมื่อ: 12/02/2014
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70 สีำครีมเหลืองมุข (คันที่5) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีำครีมเหลืองมุข (คันที่5) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีำครีมเหลืองมุข (คันที่5) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 12/02/2014
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แ ต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70 สีำลูกพีคมุข (คันที่6) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีำลูกพีคมุข (คันที่6) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีำลูกพีคมุข (คันที่6) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 12/02/2014
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แ ต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70 สีครีมขาวมุข (คันที่7) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีครีมขาวมุข (คันที่7) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีครีมขาวมุข (คันที่7) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 12/02/2014
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70 สีฟ้าเข้มมุข (คันที่ 8) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีฟ้าเข้มมุข (คันที่ 8) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีฟ้าเข้มมุข (คันที่ 8) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 12/02/2014
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีเขียวยอดตองมุข..(คันที่9)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ +มีท.บ.โอนได้. ราคา.22,000 บาท C70..สีเขียวยอดตองมุข..(คันที่9)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ +มีท.บ.โอนได้. ราคา.22,000 บาท C70..สีเขียวยอดตองมุข..(คันที่9)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ +มีท.บ.โอนได้. ราคา.22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 12/02/2014
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70 สีเทาดำเกล็ดมุข (คันที่10) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีเทาดำเกล็ดมุข (คันที่10) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท C70 สีเทาดำเกล็ดมุข (คันที่10) เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+มีท.บ.โอนได้..ราคา 22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 12/02/2014
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70 สีเขียวเข้มเกล็ดมุข(คันที่13)เครื่องดรีมภาษีปี57+พ.ร.บ+เล่มทะเบียนใหม่ป้ายใหม่+ชุดโอน 23,500 บาท C70 สีเขียวเข้มเกล็ดมุข(คันที่13)เครื่องดรีมภาษีปี57+พ.ร.บ+เล่มทะเบียนใหม่ป้ายใหม่+ชุดโอน 23,500 บาท C70 สีเขียวเข้มเกล็ดมุข(คันที่13)เครื่องดรีมภาษีปี57+พ.ร.บ+เล่มทะเบียนใหม่ป้ายใหม่+ชุดโอน 23,500 บาท
เพิ่มเมื่อ: 12/02/2014
รายละเอียด: เครื่องดรีม+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด+ภาษีปี57+พ.ร.บ.+เล่มทะเบียนใหม่ป้ายใหม่
23,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีดำมุข..(คันที่14)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ มีทบ.โอนได้ ราคา 22,000 บาท C70..สีดำมุข..(คันที่14)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ มีทบ.โอนได้ ราคา 22,000 บาท C70..สีดำมุข..(คันที่14)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ มีทบ.โอนได้ ราคา 22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 13/02/2014
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีชมพูนมเกล็ดมุข..(คันที่15)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ มีท.บได้ ราคา 22,000 บาท C70..สีชมพูนมเกล็ดมุข..(คันที่15)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ มีท.บได้ ราคา 22,000 บาท C70..สีชมพูนมเกล็ดมุข..(คันที่15)..เครื่องดรีมระบบ4เกียร์ มีท.บได้ ราคา 22,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 13/02/2014
รายละเอียด: เครื่องดรีมระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
22,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีแดงเกล็ดมุข..(คันที่16)..เครื่องดรีมมีสต๊ารท์มือระบบ4เกียร์ มีทบ.โอนได้ 23,500 บาท C70..สีแดงเกล็ดมุข..(คันที่16)..เครื่องดรีมมีสต๊ารท์มือระบบ4เกียร์ มีทบ.โอนได้ 23,500 บาท C70..สีแดงเกล็ดมุข..(คันที่16)..เครื่องดรีมมีสต๊ารท์มือระบบ4เกียร์ มีทบ.โอนได้ 23,500 บาท
เพิ่มเมื่อ: 13/02/2014
รายละเอียด: เครื่องดรีมมีสต๊ารท์มือระบบ4เกียร์+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะ2ตอนแยก+ติดธงชาติญี่ปุ่น+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
23,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
ชาลี..(คันที่17)..เครื่องนิ่งอย่างแรง+เดิมๆ+ ราคา 14,000 บาท ชาลี..(คันที่17)..เครื่องนิ่งอย่างแรง+เดิมๆ+ ราคา 14,000 บาท ชาลี..(คันที่17)..เครื่องนิ่งอย่างแรง+เดิมๆ+ ราคา 14,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 13/02/2014
รายละเอียด: เครื่องนิ่งอย่างแรง+เดิมๆ+เปลี่ยนเป็นดิสเบรค+ระบบไฟใช้ได้หมด+ป้ายทะเบียนพม่า+บังโคลนเดิมๆใส่ให้
14,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C90 เครื่อง90ค้สต้อม สีม่วงอ่อนมุข+ระ บบไฟCDI แท้ +มีทะเบียนโอนได้ ราคา 19,000 บาท C90 เครื่อง90ค้สต้อม สีม่วงอ่อนมุข+ระ บบไฟCDI แท้ +มีทะเบียนโอนได้ ราคา 19,000 บาท C90 เครื่อง90ค้สต้อม สีม่วงอ่อนมุข+ระ บบไฟCDI แท้ +มีทะเบียนโอนได้ ราคา 19,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 16/02/2014
รายละเอียด: เครื่อง90ค้สต้อม+ระบบไฟ CDI แท้+สีเกล็ดมุข+ซี่ถี่+เบาะแยก+แต่งเต็ม+ระบบไฟใช้ได้หมด
19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

ปัดฝุ่น.com

pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

เพจใหม่ : ร้านปัดฝุ่นมอเตอร์ไซค์โบราณ

youtube : https://www.youtube.com/@Ballpudfun